Iconografia / Iconography
/ Aphthona
/ Aphthona reinecki
  Aphthona reinecki  Lopatin, 1963

 

alcina
bergeali
bergealoides
constantini
delicatula graeca
juliana
maldesi
moralesi
occitana
reinecki
warchalowskii

 

PARATYPUS

Coll. Museo di Storia Naturale, Milano